Κρατήστε με ενήμερο για τα Mother and Baby Awards 2023

Mother & Baby Awards 2022

EMBRYOCLINIC



Στην EMBRYOCLINIC πρεσβεύουν ότι η πραγματική αξία και συμβολή μιας Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην κοινωνία δεν είναι μονοδιάστατη. Αντιθέτως, αποτελεί συνάρτηση περισσότερων παραγόντων. Ασφαλώς προϋποθέτει την παροχή υψηλοτάτου επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών, τη χρήση των πλέον σύγχρονων και ασφαλών ιατρικών-τεχνολογικών εργαλείων και μεθόδων και την ύπαρξη ειδικά καταρτισμένου προσωπικού. Ταυτόχρονα, όμως, είναι δυνατόν να δημιουργεί μία παράλληλη και σε διαφορετικό επίπεδο γέφυρα επικοινωνίας με τους ασθενείς και την ίδια την κοινωνία, μία γέφυρα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς, μία γέφυρα περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης και αφύπνισης, μία γέφυρα πολιτισμού και τεχνολογίας. Και τούτο η EMBRYOCLINIC το επεδίωξε και εξακολουθεί να το επιδιώκει αναπτύσσοντας πολυάριθμες δράσεις και πρωτοβουλίες.